(*) 124/BC-UBND
01/06/2017
Lê Văn Dũng
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực