(*) 27/VBC-ĐGS
24/06/2014
Trần Thị Tám
TB kết quả giám sát của ban KTXH HĐND thành phố về việc XD đường giao thông nông thôn mới
HĐND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực