(*) 109/BC-UBND
21/05/2018
Nguyễn Anh Chức
Báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn thành phó Phủ Lý
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực