(*) 37/BC-HĐND
23/07/2014
Bùi Hồng Tiến
Thông báo của thường trực HĐND TP Phủ lý về kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thnahf phố Phủ lý khóa XVII
HĐND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực