(*) 73/BC-UBND
17/04/2017
Nguyễn Anh Chức
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm quý 1 năm 2017
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực