(*) 137/BC-UBND
20/06/2017
Trương Quốc  Bảo
Báo cáo tình hình thực hiện dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ lý từ tháng 01/2011 đến tháng 03/2017
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực