(*) 18/BC-UBND
08/02/2017
Lê Văn Dũng
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực