(*) 51/KH-HĐND
04/11/2014
Nguyễn Hữu Chương
Thôn báo kết quả giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ ở tại phòng GDĐT TP
HĐND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực