(*) 97/BC-UBND
16/05/2018
Nguyễn Anh Chức
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
UBND TP Phủ Lý
Báo cáo
Còn hiệu lực